ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ИЗПОЗЛВАНЕ НА KLIKMAG.COM


Защита на личните данни:


Дружеството е регистрирано като Администратор на лични данни по ЗЗЛД, като има право да събира, обработва и използва информация относно своите потребители, когато съответното лице се регистрира като Клиент, попълвайки регистрационна форма на сайта. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, имейл адрес, физически адрес както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез платформата КLIKmag.com, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.


Обработване на информация за Потребителя:


Дружеството полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите – предмет на настоящите ОУ, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или виновни действия на трети лица, при пълно спазване на ЗЗЛД и приложимите международни актове.

С изразяване на съгласие с настоящите ОУ Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.


Цели, за които може да се използва информацията:


Дружеството събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите ОУ, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени), за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, ако потребителят е дал изричното си съгласие за получаването на такава информация и не е оттеглил същото, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и т.н.. Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Дружеството.

Дружеството се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато:


Недействителност. Приложимо право:Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.


За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


Интернет страницата автоматично проследява и събира следната техническа информация: IP адрес, доставчик на интернет услугата на потребителя, домейн на сървъра, държава и населено място, вид и версия на браузъра, използван при посещение на сайта, резолюция и техническа информация на екрана, дата и час, в която е посетен сайта, адрес, през който е дошъл потребителя, секции от страниците, които е разгледал.